Půjčovna

Upozornění!!

Z technických důvodů je půjčovna uzavřena!!!!!!!

Zvažujete koupi elektrokola, ale nevíte které Vám bude vyhovovat? Jedete na dovolenou nebo jste na dovolené, a nechcete se zbytečně unavit? Využijte naši půjčovnu! Pokud se Vám jízda zalíbí a rozhodnete se pro jeho koupi, odečteme Vám cenu zapůjčení od pořizovací ceny elektrokola. Kolo vám v případě možnosti, dovezeme na místo Vašeho podytu v Beskydech.

Ceník půjčovného

  1 den 2 dny 3 dny 4 dny 5 a více dní vratná kauce
Stevens (bosch)
650 Kč
1050 Kč
1.500 Kč
1.900 Kč
+450 Kč
5.000 Kč
E-TOTEM POWERFUL
450 Kč
850 Kč
1.100 Kč
1.200 Kč
+350 Kč
3.000 Kč
Horské kolo 450 Kč 850 Kč 1.100 Kč 1.200 Kč +350 Kč / den 3.000 Kč
Přilba 30 Kč / den

 

V případě pozdějšího vrácení je účtována cena 1.000 Kč za každý další započatý den.
Při zkrácení objednané doby se ceny půjčovného počítají vždy podle skutčeně zapůjčených dnů.

Před rezervací elektrokola se, prosím, seznamte s Výpůjčním řádem (viz. níže). Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rezervaci je možno provést osobně v naší prodejně Frýdlant nad Ostravicí ul. Nádražní, telefonicky na čísle 605 414 069 nebo emailem info@jezdimnaleketriku.cz.

 

Podmínky k vypůjčení elektrokola

  • 2 platné osobní doklady s fotografií (jeden z nich musí být OP nebo cestovní pas)
  • složení vratné kauce
  • sepsání smlouvy o pronájmu movité věci
  • nájemce musí být starší 18 let
  • přijímáme pouze platby v hotovosti

Od nás dostanete seřízené elektrokolo s plně nabitou baterií, nabíječku (při zapůjčení na více než 1 den), náhradní duši nebo sadu na opravu, pumpičku.

Vratná kauce slouží k úhradě mechanického poškození nebo poškození způsobeného nesprávným používáním elektrokola.

 

Výpůjční řád

§1  Elektrokolem se rozumí jízdní kolo vybavené elektromotorem o jmenovitém výkonu 250 W a maximální asistované rychlosti 25 km/h, které je homologováno pro provoz na veřejných komunikacích.

§2 Pouze osoba uvedená ve smlouvě o nájmu movité věci (dále jen Nájemce), má právo používat zapůjčené zařízení (elektrokolo a doplňky), jehož převzetí potvrdila svým podpisem ve smlouvě o nájmu movité věci (dále jen Smlouva).

§3 K pronájmu elektrokola je nutné složit vratnou zálohu uvedenou v ceníku půjčovny.

§4 Pronájem kola je možný pouze po předložení alespoň dvou z těchto dokladů:

 a)  platný Občanský průkaz občana České republiky (nebo Doklad o trvalém pobytu v ČR pro cizince)

 b)  platný Cestovní pas

 c)  platný Řidičský průkaz občana EU

§5  Nájemce může být pouze osoba zletilá (tj. starší 18ti let či osoba, která uzavřela manželství), která je plně způsobilá k právním úkonům. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou, u které je důvodná obava, že při užíváním elektrokola může způsobit škodu sobě či třetím osobám. Jde zejména o osoby pod vlivem omamných nebo návykových látek.  

§6  Půjčovné je splatné okamžitě po podpisu smlouvy.

§7 Nájemce je povinen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu před podpisem smlouvy a úhradou výpůjčky.

§8 Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět, a to až do doby vrácení předmětu pronajímateli.

§9 Jízda na elektrokole je na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem, jim zapůjčeným předmětem, a to na :

  • jeho vlastním majetku,
  • na jiných předmětech movitých i nemovitých,
  • jiných osobách po celou dobu nájmu
  • za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.

§9  Nájemce přebírá hmotnou odpovědnost za všechna elektrokola uvedená v jim podepsané smlouvě o výpůjčce stvrzené svým podpisem.

§10 Používání předmětu nájmu osobami, které nejsou uvedeny ve smlouvě je zakázáno.

§11 Při poškození, ztrátě, či odcizení vypůjčeného předmětu je nájemce povinen neprodelně oznámit tuto skutečnost  pronajímateli.. V případě krádeže je nájemce povinen nahlásit tuto skutečnost Policii ČR, v případě, že je škoda vyšší než 5.000 Kč. 

§12 Při nedodržení termínu vrácení půjčené věci je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné za období, které přesáhlo původní dobu pronájmu. 

§13  Při ztrátě či odcizení vypůjčených věcí uhradí nájemce pronajimateli  cenu elektrokola uvedenou na smlouvě.

§14 Pronajímatel má právo použít jistiny (zálohy), na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

§15  Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou vypůjčeného předmětu do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení, pokud uhrazení plně nekryje složená záloha.

§16  Zásady správného užívání elektrokola jsou součástí smlouvy o nájmu movité věci a svým podpisem na ní nájemce stvrzuje, že s nimi byl seznámen a bude se jimi řídit v plném rozsahu.

§17  Zapůjčené elektrokolo je možno užívat pouze pro nekomerční účely. V případě jiného záměru je nutné tento konultovat s pronajímatelem. 

 

 

 

 

 

Záznamy nebyly nalezeny...